Miły zakątek, gdzie rzeki początek...

  • foto3.jpg
  • foto2.jpg
  • foto1.jpg
A A A

§ 1

1.    Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.
2.    Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.
3.    Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
4.    Liczbę członków rady sołeckiej ustala zebranie wiejskie wyborcze.
5.    Kadencja organów samorządu trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.


§ 2

1.    Wybory  do organów samorządowych w sołectwie zarządza Rada Miejska określając w uchwale, że wybory obejmują funkcje:
1)    sołtysa,
2)    członków rady sołeckiej.

§ 3

1.    Wybory odbywają się na wiejskim zebraniu wyborczym zwołanym przez Burmistrza Miasta i Gminy, który określa miejsce, datę i godzinę zebrania
oraz ustala przewodniczącego zebrania spośród radnych lub pracowników Urzędu MiG.
2.    Informację o miejscu, dacie i godzinie zebrania wyborczego podaje się
do wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
3.    Warunki lokalowe, obsługę zebrania oraz środki organizacyjne i techniczne zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 4

1.    Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, którzy w dniu wyborów lub wcześniej ukończyli 18 lat.
2.    Sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej.

§ 5

1.    Wiejskie zebranie wyborcze ważne jest w pierwszym terminie, jeżeli obecna jest 1/5 uprawnionych do głosowania.
2.    Jeżeli w wyznaczonym terminie nie było quorum, przeprowadza się wybory
w nowym terminie, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 6

1.    Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
2.    Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów samorządu.
3.    Do zadań komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują przewodniczący zebrania oraz członkowie komisji.

§ 7

Kandydatów do organów wykonawczych i kontrolnych samorządu zgłasza się na zebraniu wyborczym.

§ 8

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 9

1.    Sołtys i członkowie organów samorządu mogą być przed upływem kadencji odwołani przez zebranie wiejskie, jeżeli nie wykonują swych obowiązków nałożonych statutem lub innymi przepisami prawa, bądź popełnili czyn dyskwalifikujący w opinii środowiska.
2.    Odwołanie może nastąpić po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.
3.    Mandat sołtysa lub innego członka organu samorządu wiejskiego wygasa
w przypadku:
1)    złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,
2)    śmierci,
3)    utraty prawa wybieralności.

§ 10

1.    W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1 i 3 przeprowadza się wybory uzupełniające.
2.    Wybory uzupełniające sołtysa zarządza Burmistrz Miasta i Gminy.
3.    Wybory innych osób dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub Komisji Rewizyjnej przeprowadza samodzielnie rada sołecka, informując o tym Burmistrza Miasta i Gminy.
4.    Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w §§ od 2 – 8 niniejszego statutu.

§ 11

1.    Do zakresu działania sołectwa należy:
1)    utrzymanie, konserwacja i remonty świetlic i innych obiektów  wiejskich,
2)    konserwacja i budowa małych zbiorników wodnych,
3)    konserwacja i modernizacja przystanków autobusowych,
4)    utrzymanie boisk i innych obiektów sportowych,
5)    dbałość o stan sanitarny, porządek i estetykę wsi,
6)    organizowanie czynów społecznych,
7)    organizowanie samopomocy mieszkańców, rozwijanie pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, upowszechnienie kultury, sportu,
8)    inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie czasu wolnego  dzieci i młodzieży,
9)    dbałość o bezpieczeństwo, porządek publiczny, mienie,
10)    organizacja ochrony przeciwpożarowej w sołectwie,
11)    zarządzanie i korzystanie z mienia komunalnego oraz rozporządzanie dochodami  z tego źródła w zakresie określonym statutem gminy,
12)    oddawanie w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i terenów będących
w gestii sołectwa.
2.    Zadania, o których mowa w ust. 1 samorząd mieszkańców sołectwa realizuje w szczególności przez:
1)    Przekazywanie na ich realizację posiadanych środków,
2)    Występowanie z wnioskami do organów Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców,
3)    Współpraca z Radą Miejską  w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,
4)    Opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców,
5)    Współpracę z radnymi w organizowaniu spotkań, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa,
6)    Udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych w kpa.
3.    Rada sołecka pełni role stałego komitetu czynów społecznych, o ile zebranie wiejskie nie postanowi inaczej.

§ 12

1.    Sołectwa nie tworzą żadnych budżetów, ich gospodarka finansowa jest w ramach budżetu gminy.
2.    Sołtys w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy plan zamierzeń wraz z potrzebami finansowymi sołectwa.
3.    Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu rozpatruje plan,
o którym mowa w ust. 2 i uwzględnienia  do realizacji w miarę posiadanych środków.

§ 13

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, samorząd mieszkańców wsi nawiązuje współpracę z samorządem zainteresowanego sołectwa, zawiera porozumienie określając zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

§ 14

Organy wykonawcze samorządu zobowiązane są co najmniej raz w roku złożyć na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej działalności.

§ 15

Prawo do udziału  w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy wsi posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 16

1.    Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy,
z inicjatywy rady sołeckiej lub na pisemny wniosek:
1)    co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału
w zebraniu,
2)    Burmistrza Miasta i Gminy.
2.    Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
3.    Zebranie wiejskie, na wniosek osób i organu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1
i 2 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4.    O terminie i miejscu zebrania zawiadamia się mieszkańców sołectwa
w sposób przyjęty.
§ 17.
1.    Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów,
chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
2.    Zebranie wiejskie może postanowić o tajności głosowania.
§ 18.
1.    Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje jej przewodniczący w zależności
od potrzeb, nie rzadziej niż kwartał.
2.    O posiedzeniu rady sołeckiej powiadamia się miejscowych radnych.
3.    Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.
4.    Rada sołecka może postanowić o tajności głosowania.

§ 19

Rada sołecka w szczególności:
1)    organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,
2)    decyduje w sprawach udziału samorządu wsi w postępowaniu administracyjnym,
3)    opracowuje i przekłada zebraniu wiejskiemu do zaopiniowania plan zamierzeń wraz z potrzebami finansowymi sołectwa,
4)    występuje z inicjatywami dotyczącymi rozwiązania problemów sołectwa
i realizacji zadań, o których mowa w § 11 ust. 1 wobec zebrania wiejskiego.

§ 20

Przewodniczący rady sołeckiej w szczególności:
1)    kieruje pracą rady sołeckiej,
2)    reprezentuje samorząd wsi,
3)    bierze udział w sesjach Rady Miejskiej,
4)    zwołuje zebrania wiejskie.

§ 21

Nadzór i kontrolę działalności gospodarczej i finansowej sołectwa sprawuje Urząd Miasta i Gminy.

§ 22

Rada Miejska odrębną uchwałą określa składniki  mienia komunalnego do zarządzania i korzystania.

§ 23

Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska na wniosek 1/5 mieszkańców sołectwa lub z inicjatywy własnej.